Tüzük

Tüzük

UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- DERNEĞİN ADI:
Umut Çocukları Derneği

Madde 2- DERNEĞİN MERKEZİ :
İstanbul İl sınırları dahilindedir.

Madde 3- DERNEĞİN AMACI:
Dar gelirli aile ortamından yaşayan, olumsuz koşullar nedeniyle sokakta çalıştırılan, eğitime ara vermiş ya da kısmı olarak devam eden çocuklara ve ailelerine ulaşarak koşullarını iyileştirmek; sağlık, gıda, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak, okula ya da okul çağını geçmiş ise meslek atölyelerine yönlendirmek, sokak ve madde ile tanışmaması için, önleyici çalışmalar yapmaktır. Aileleri madde ve sokak konusunda bilgilendirici çalışmalar yaparak, suç madde gibi olumsuz olgularla karşılaşmadan çocuğu ve aileyi bilinçlendirmek, şartlarını iyileştirmek için özel ve tüzel kuruluşlarla iş birliği oluşturarak, önleyici ve kurutucu çalışmaları hayata geçirmektir. Çocuğa ve aileye maddi ve manevi yardımda bulunmak, böylesi çocuk ve gençlerin aileleriyle ilişkiye geçip sorunlarının birlikte aşılmasını sağlayarak onları ailelerine ve topluma kazandırmaktır.
Aile ortamından ayrılmak zorunda kalmış, parçalanmış ailelerin ve devlet himayesi sona ermiş sokaklarda yaşayan, maddi manevi yardıma ihtiyacı olup kötü koşullarda çalıştırılan evinden kaçmış madde bağımlısı olan çocuk ve gençleri bu olumsuz davranış ve alışkanlıklardan arındırıp topluma ve ailelerine kazandırma; bu amaçla özel ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapmak; özellikle madde bağımlısı olanları sağlıklarına kavuşturmak amacıyla merkezlerle irtibat kurmak, arınma çalışmalarını takip etmek, sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan çocuk ve gençlerin barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bunlara iş ve meslek edinme konusunda olanaklar yaratmak meslek kurslarına yönlendirip, meslek sahibi olmaları için çaba harcamak.
Dernek saha çalışmacıları, gerek sokak gerek ailede, gerekse de yurtiçi ve yurtdışındaki gerçekleştirdiği projelerden edindiği bilgi ve deneyimleri topluma aktarmak, üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet gibi birimlerinde okuyan öğrencileri saha, madde, sokak bağımlılığından arındırmak gibi konularda aydınlatıcı seminerler, söyleşiler verir. Bu seminerler, devlet okulunda ücretsiz, vakıf üniversiteleri gibi yerlerde ise derneğe yapılacak bağışlar karşılığında verilebilir.

Ayrıca derneğin amacı doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak vakıflarla maddi manevi dayanışma içine girer, ayrıca yurt içi veya yurt dışında kurulmuş ve ya kurulacak federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir, federasyon veya konfederasyon kurabilir.
İl Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları ile konusuyla ilgili özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Yine aynı amaçla faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışındaki dernek ve vakıflarla iletişimi ve işbirliğini geliştirmek.

Madde 4- DERNEĞİN GELİRLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI BİÇİMLERİ
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat 100 TL.
Yine üyelerin alınması ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar.
Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar. Öneri ve dilekleri saptar.
Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar yardımlaşma sandığı, yurtlar, pansiyonlar, hastaneler, kreş, okullar açar işletir, kurar.
Konutu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil festival ve gösterilere katılarak üyelerin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler.
Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım, bağış alır ve verir. Koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir. Dernek amacını gerçekleştirmek için toplantılar, konserler, eğlenceler, piyangolar çekilişler düzenleyebilir ayrıca diğer yurt içi veya yurt dışı yardım kuruluşlarından ve vatandaşlardan yardım alabilir, bunla ilgili makbuzlar bastırabilir.
Dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek, amacının üyeleri arasında daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve amacını geliştirmek için gazete, dergi ve broşür yayınlayabilir.
Gerekli gördüğü yerde şube açar.
Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapar.
Madde 5- DERNEK AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURULLARIN KURULMASI
Dernek amacının gerçekleştirilmesi için, hukuk, sağlık, proje fizibilite kurulu, sosyal aktiviteler kurulu gibi faydalı kurulların kurulması ve geliştirilmesi.

Madde 6- DERNEK AMBLEMİ
Derneğin amblemi, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılmaz, satılmaz ve amaç dışında kullanılmaz.
Madde 7- ÜYELİK KOŞULLARI
Derneğe üye olabilmenin koşulları:
18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak.
Derneğin bir üyesi tarafından önerilmiş bulunmak.
Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak.
Derneğimize maddi ve manevi katkıda bulunan emeği geçmiş kişilere fahri üyelik ünvanı verilebilir.
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile dernekler kanunu 16.maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

Madde 8- ÜYELİK İŞLEMLERİ
Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
Dernek üyesi olmak isteyen adaylar dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimini’’ doldurup dernek başkanlığına sunarlar.
Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
Dernek yönetim kurulu üyeleri ya da bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz. Üyelik ödentisi yıllık 100 TL. dir. Yıllık aidatını ödemeyen üyeler, yönetim kurulu kararı ile ikaz edilirler, 30 gün içinde aidatlar ödenmediği takdirde yönetim kurulu kararı ile üyeliği düşer.
Dernek yönetim kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Madde 9- ÜYELİKTEN AYRILMA
Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenlerinin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.
Madde 10- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik ve derneğin adını kötüye kullanacak hareketlerde bulunmak ve derneğin amacını kötüye kullanmaya çalışmak, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak.
Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak
Tüm ödentilerini ödemediği için üst üste iki olağan genel kurul toplantısına kabul edilmemek.
Madde 11- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Dernek yönetim kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarılma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki çoğunluk oyu ile verir. Yazılı olarak üyeye bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz kararının bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.
Madde 12- DERNEĞİN ORGANLARI
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Madde 13- GENEL KURUL’UN KURULUŞU
Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.
Madde 14- GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim ve denetleme kurullarını seçmek, bu kurulları aklamak ya da haklarında dava açmaya yetki vermek.
Dernek tüzüğünü değiştirmek. Dernek genel kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, değiştirerek kabul etmek.
Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak.
Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, kiralanması, bağışlanması ya da devredilmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
Dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuata genel kurulca yapılması belirlenen ve tüzüğünde öngörülen görevleri yapmak.
Derneğin feshine karar vermek.
Madde 15- OLAĞAN TOPLANTI
Genel kurul olağan ve olağan üstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir ocak ayında toplanır.
Madde 16- OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Yönetim ya da denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek yazılı üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Denetleme kurulu ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırmazsa, Dernekler Yasası’nın 20.madde son bendi uygulanır.
Madde 17- TOPLANTIYA ÇAĞRI
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılmazlar. Seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü saati yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallinin mülkü amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıda toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka nedenlerle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay önce yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkü amirliğine duyurulu. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 18- TOPLANTI YERİ
Genel kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
Madde 19- TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Madde 20- TOPLANTININ YAPILIŞI
Dernek kurul, toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunda düzenlenen adları karşısında imzalarını koyarak toplantı yerine girerler. 18.madde de belirtilen sayı sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yeteri kadar kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Madde 21- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde 22- GENEL KURULA KATILMA
Genel kurul toplantılarına bütün dernek üyeleri katılabilir.

Madde 23- GENEL KURULDA OY VERME VE KARA USULÜ
Tüm dernek üyeleri genel kurula katılabilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Aynı usul, gerekli görüldüğü hallerde bunun dışındaki konularda da uygulanır.

YÖNETİM KURULU
Madde 24- KURULUŞU
Yönetim kurulu, genel kurulca üyeler arasında gizli oyla seçilen 7 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Madde 25- GÖREV VE YETKİLERİ
Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki verir.
Derneğin gider ve gelir hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
Kendi arasından gelen başkan ve yardımcısı ile genel saymanı salt çoğunluk esasına göre seçer.
Genel kurulda sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar. Yasalar tüzük hükümleri ve genel kurulun direktifleri çerçevesinde karar alır.
Yıllık dönem için dönem bütçe tasarısı ve kadro çizelgesi düzenler, genel kurulun onayına sunar.
Dernekler kanununun 19-B maddesi uyarınca başka organlar kurar.
Yasalardan, tüzükten ve hazırlanan iç yönetmeliklerden doğan her türlü çalışma yapmak görev ve yetkisine sahiptir.
Madde 26- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim kurulu ayda en az iki kere olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter, o bulunmadığı zaman yardımcısı hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği hususlarda gündeme konur.
Genel başkan, onun bulunmadığı durumlarda genel başkan yardımcısı, onun da bulunmadığı durumlarda genel sekreter yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca dört üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel başkan, yardımcısı ya da genel sekreter tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır oyların eşit olması durumunda toplantı başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
Yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam on toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.
Madde 27
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde, mahallin sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

GENEL BAŞKAN
Madde 28
Genel başkan yönetim kurulu üyeleri arasından, yönetim kurulunun ilk toplantısında, en az üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa diğer turda salt çoğunlukla yetinilir.

Madde 29
Yönetim kurulu üyelerinden üçte birinin yazılı güvensizlik öneriyle yönetim kurulu toplantısında, genel başkan hakkında görüşme sonucunda güven oylaması yapılır. Bu oylamada yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse, genel başkan çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda 25.maddeye göre yeniden genel başkan seçimi yapılır.
Madde 30- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel başkan, yönetim kurulu adına derneği birinci derecede temsil eder. Gerektiğinden dernek adına demeç verir.
Yönetim kuruluna başkanlık eder.
Derneğin genel kurulu ve denetleme kurulu dışında kalan organ ve büroların başkanı ve birinci dereceden üstüdür.
Yönetim kurulunca verilen yetkileri kullanır.

Madde 31
Genel başkanlığın boşalması durumunda bu görevi yönetim kurulu yeniden başkan seçince ye kadar genel başkan yardımcısı yürütür.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 32
Genel başkan yardımcısı, tüzüğün 24.maddesine göre seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden üçte birinin güvensizlik önerisi hakkında açılan görüşme sonucunda yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile güvensizlik beyan ederse bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda, aynı şekilde yeniden genel başkan yardımcısı seçilir.

Madde 33- GÖREV YETKİLERİ
Genel başkanın bulunmadığı ya da genel başkanın görevlendirdiği durumlarda yönetim kurulu toplantısına başkanlık eder.
Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında genel başkana karşı birinci derecede yardımcı ve sorumludur.
Genel başkanın bulunmadığı durumlarda genel başkanlığın görev ve yetkilerini yürütür.

GENEL SEKRETER
Madde 34
Genel sekreter, tüzüğün 24.maddesine göre seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden üçte birinin yazılı güvensizlik önerisi ile hakkında açılan görüşme sonunda yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda aynı şekilde yeniden genel sekreter seçilir.

Madde 35- GÖREV VE YETKİLERİ
Genel sekreter, genel merkezi bulunan bütün çalışma bölümlerinin üstüdür.
Tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazışmasını düzenli şekilde yürütür.
Yönetim kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
Yokluğunda onun görevini yapar, yetkilerini kullanan ve tüzüğün 24.maddesine göre seçilen yardımcısına görev verilir.

GENEL SAYMAN
Madde 36
Tüzüğün 24.maddesine göre seçilir. Çekilmesi, yerine yenisinin gelmesi genel sekreterde olduğu gibidir.

Madde 37- GÖREV VE YETKİLERİ
Derneğin mali işlerinden birinci derecede sorumludur.
Derneğin gelirlerinin üye ve ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde günü gününe tutulmasını sağlar.
Dernek adına yapılacak bütün giderlerin dernek tüzüğüne genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına yönetmeliklere bütçe ve kadro cetveline uygunluğunu denetler.
Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla yönetim kurulu kararınca belirlenecek avanstan harcama yapar.
Derneğin demirbaş defterini tutar.
Yönetim kurulunun vereceği görevleri yapar.

DENETLEME KURULU

Madde 38
Genel kurulun dernek üyeleri arasından iki yıl için seçileceği üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Yönetim kurulunun isteği doğrultusunda da denetleme yapar.
Madde 39- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Derneğin bütün çalışmalarının tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler.
Yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Bu raporlarda saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesini yönetim kurulundan ister. Denetleme yılda iki kez den az olmaz.
ŞUBELER
Madde 40- ŞUBELERİN KURULUŞU
Yönetim kurulu gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Bu kurulca yetkili kılınan en az üç kişi şubelerin açılacağı yerin en büyük mülkü amirine yazı ile başvurulur.
Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhları ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.
Şubelerin kurucu yönetim kurulları, seçimle gelmiş şube yönetim kurullarının yetkilerine sahiptir.

Madde 41- ŞUBELERİN ORGANLARI
Şube organları, şube genel kurulu, yönetim kurulu ve denetçiden oluşur.

Madde 42- ŞUBE GENEL KURULU
Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Her yıl olağan olarak toplanır. Dernek genel kurulunun olağan toplantısının yapıldığı yıllarda yapılacak şube olağan genel kurulları, dernek kurullarından en az 15 gün içinde bitirmek zorundadır. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetçiyi seçer. Seçim gizli oy ve açık sayımla yapılır. Oy sayısına göre asil ve yedek üyeler belirlenir. İç organları kurar. Bunun için, şube yönetim kurulunca hazırlanan iç yönetmelikleri inceler, son şeklini vererek onaylar. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu kararıyla ya da üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu ile şube yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Şube genel kurulu, şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler. Sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.
Madde 43- ŞUBE YÖNETİM KURULU
Şube yönetim kuruluna, şube genel kurulunca beş asil, beş yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçer. Dernek yönetim kurulu tarafından atanan şubeler, en geç altı ay içinde, kendi genel kurullarını toplar. Şube yönetim kurulu üyelerinden en az üçü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. İç organlar kurar, iç yönetmelikler hazırlar ve uygular.
Madde 44- ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ
Şubeler, genel kurula katılan tüm üyelerince seçilir.

Madde 45- OYLAMA
Bu tüzükte başka bir hüküm bulunmadığı durumlarda derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

Madde 46- DEFTER VE KAYITLAR
Dernek ve şube yönetim kurulları aşağıda gösterilen defterleri tutarlar:
Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, derneğe verecekleri aidatları bu deftere yazılır.
Karar defteri: Alınan kararlar bu deftere tarih ve numara sırasıyla yazılır.
Evrak defteri: Gelen ve giden evraklar bu deftere sırayla yazılır.
Bilanço ve kesin hesap dosyası: Her yılı9n bilanço ve kesin hesap cetvelleri bu dosyada saklanır.
Gelir ve gider defteri
Demirbaş defteri
Alındı kayıt defteri

MALİ HÜKÜMLER

Madde 47- GELİR VE MALLAR
Derneğin gelirleri, ödentiler, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Şube yönetim kurulları, şube aylık ödenti tutarının yarsını en geç her ayın 20’sine kadar genel merkezin hesabına gönderilir. Genel merkezin bilgisi dışında, üç ay üst üste ödentileri göndermeyen şube yönetim kurullarını dernek yönetim kurulu işten el çektirebilir.
Dernek genel merkezi zorunlu durumlarda ve derneğin olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.
Dernek amacı gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mal elde edebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
Madde 48- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Genel kurulca seçilen denetleme kurulu tarafından yılda en az iki kez olmak üzere derneğin yönetim kurulu çalışması ve gelirleri, giderleri kontrol edilerek sunuş ve tutanağa bağlanarak yönetim kurulu ve genel kurula sunar.

Madde 49- DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK
Yönetim kurulunun ya da üyelerin beşte birinin yazılı teklifi ile genel kurula katılan üyelerin üçte iki kabul oyu ile değiştirilir.

Madde 50- DERNEĞİN FESHİ
Derneğin feshine, dernek genel kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılmaları şarttır. Bu suretle çoğunluk sağlanmazsa ikinci kez toplanmak üzere yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayıları ne olursa olsun fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Madde 51- FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ
Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshine kara veren genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğini de karara bağlar.
Madde 52- FESİH SONUNDA MALLARIN TESLİMİ
Herhangi bir nedenle kapanan dernek şubesinin defterleri, kayıtları, taşınır-taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi durumunda şubenin son yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

Madde 53- BELİRTİLMEYEN KONULAR
Bu tüzükte belirtilmeyen konularda dernekler kanununa ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.

Madde 54- YILLIK GELİR
Yıllık gelirin en az %80’i (yüzde seksen) dernek amaçlarına uygun olarak kullanılacaktır.